Energi

Norge er et land som er rikt på naturressurser, og norsk økonomi er avhengig av en god forvaltning og utnyttelse av disse ressursene. For å sikre dette har Norge et omfattende regelverk når det gjelder petroleumsvirksomhet, produksjon av fornybar energi og nettvirksomhet.

HJORT ALESUND_100dpi

Hjorts advokater kjenner både regelverk og olje- og fornybar bransjene godt, og vi står i en særstilling når det gjelder kompetanse rundt de mange miljørettslige spørsmål som oppstår.

Fornybar energi

Vi er et full-service advokatfirma når det gjelder fornybar energi, og våre advokater bistår blant annet med: Transaksjoner og omorganisering, vannkraft, vindkraft, fjernvarme, nettanlegg og nettregulering, kraftmarked / krafthandel, kraftskatt, grunn- og rettighetserverv, entrepriseavtaler, konkurranserett og offentlige anskaffelser i energisektoren.

Olje og gass

Hjorts advokater bistår selskaper innenfor olje- og gassektoren, herunder oljeselskaper, oljeserviceselskaper og leverandører. Våre advokater har særlig kompetanse på avslutningsfasen av petroleumsvirksomheten, og bistår også ved spørsmål knyttet til operatørskap og eierforhold på norsk sokkel. Vi har prosedert en rekke saker knyttet til tolkningen av samarbeidsavtaler, samordningsavtaler og tredjepartsavtaler. 

Klima- og miljørett

Miljølovgivningen er sentral for alle som vil utnytte naturresurser i Norge. Hjorts advokater gir råd om hvordan virksomheter bør innrette seg til miljørettslige krav og har solid erfaring med å behandle slike saker i retten.

På fornybarområdet bistår våre advokater blant annet ved spørsmål om nye miljøvilkår i saker om revisjon av vassdragsreguleringskonsesjoner, og innenfor oljesektoren er vår håndtering av miljømessige spørsmål spesielt knyttet til avslutningsfasen.

Siste saker om Energi