Ekspropriasjons- og skjønnsrett

472186885

Erverv av eiendom og rettigheter
Både offentlige og private aktører har behov for å sikre seg rettigheter eller eiendomsrett i forbindelse med ulike utviklingsprosjekter. Det kan dreie seg om alt fra bygging av skole, veier, ledninger og kabler til større industriprosjekt eller andre byggeprosjekter. Hjorts advokater bistår både aktører som ønsker å få hånd om arealer i forbindelse med utviklingsprosjekter, og grunneiere som berøres av ulike tiltak.


Minnelige forhandlinger og avtaleutforming
Saker om grunn- og rettighetserverv starter alltid med forhandlinger. Forhandlingssituasjonen er ofte krevende, ettersom en ekspropriasjonsprosess kan bli resultatet dersom forhandlinger ikke fører frem. Våre advokater har bred erfaring fra forhandlingssituasjonen og når det gjelder utforming av kjøpsavtaler og tiltredelsesavtaler.


Ekspropriasjon og skjønn
Ekspropriasjon er et tvangserverv av eiendomsrett eller rettighet til fast eiendom. Tvangserverv kan skje etter mange ulike grunnlag, men det vanligste grunnlaget for ekspropriasjon er oreigningslova. Denne loven gjelder også der det eksproprieres etter annet lovverk (så som plan- og bygningsloven, servituttloven, vassdragsreguleringsloven mv.) Ekspropriasjon skjer mot erstatning, som fastsettes ved skjønn dersom partene ikke er enige. Skjønnet er en rettslig behandling, som gjennomføres etter særlige regler. Vi kan tilby advokater med lang erfaring fra skjønn og med skjønnsprosess. Våre advokater har også vært sentrale i rettsutviklingen når det gjelder fastsettelsen av erstatningen etter særlige ekspropriasjonsgrunnlag.  


Jordskifte
Mange saker som gjelder eiendom kan løses gjennom et jordskifte. Jordskifterettene kan ta stilling til alt fra omforming av eiendommer (typisk grensejusteringer), tilrettelegging for samarbeid på tvers av eiendomsgrenser (for eksempel gjennom etablering av veilag), klarlegging av rettsforhold til fast eiendom, fastlegging av eiendomsgrenser og ulike skjønn. Våre advokater kan bistå i alle saker for jordskifteretten.