Deltidsansatte får sterkere vern

Fra 1. januar 2014 har alle arbeidstakere som er ansatt med deltidskontrakter, krav på å få utvidet stillingsprosenten hvis de faktisk har jobbet mer enn det som er avtalt i løpet av de siste 12 månedene før de fremmer et slikt krav.

Working hard to give you the best quality of life

De kan da kreve å utvide stillingsprosenten sin tilsvarende det de faktisk har jobbet utover avtalt stillingsprosent. Eksempelvis vil en arbeidstaker som er ansatt i 50 % stilling, men som jevnlig har jobbet 70 % i løpet av det siste året, kunne kreve en 70 % stilling. Det er ikke tilstrekkelig hvis arbeidstakeren bare har påtatt seg enkelte tilleggsvakter eller overtid visse perioder av året. Vilkåret er at merarbeid ut over avtalt arbeidstid må være på jevnlig basis over en periode på 12 måneder slik at det anses å være etablert en praksis mellom partene.

Den deltidsansatte får heller ikke rett til økt stillingsprosent hvis han eller hun har inngått en midlertidig tilleggsavtale om å jobbe mer, eksempelvis dersom en arbeidstaker som er ansatt i 50 % stilling for en periode inngår avtale om å arbeide ytterligere 50 % for en annen kollega (til sammen 100 % for en gitt periode). Vedkommende kan ikke da kreve å utvide stillingen sin til 100 %.

Når det gjelder det nærmere innholdet av den utvidede stillingsprosenten skal dette tilsvare den praksis som er etablert mellom partene gjennom de siste 12 månedene. Det innebærer at den ansatte ikke selv kan velge andre arbeidsoppgaver, arbeidstid eller arbeidssted.

Det gjelder et unntak fra retten til å kreve utvidet stillingsprosent hvis arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger, eksempelvis dersom arbeidsgiver kan godtgjøre at det vil være sannsynlig å gjennomføre nedbemanninger eller permitteringer i nærfremtid.

Hvis det oppstår tvist mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om rett til utvidet stillingsprosent etter de nye reglene, skal tvisten i første omgang avgjøres av den særskilte tvisteløsningsnemnda som gjelder for visse typer tvister etter arbeidsmiljøloven. Tvisteløsningsnemnda behandler ikke tvister om opphør av ansettelsesforhold.