Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av sideentreprenører

Standardavtalene i byggebransjen inneholder bestemmelser om entreprenørenes plikt til å forestå byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av sideentreprenører. Denne plikten følger ikke "automatisk" av standardavtalene, men må avtales konkret mellom entreprenøren og byggherren.

byggetegninger

En avtale om at entreprenøren skal utføre byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll har ikke de samme konsekvensene som en tiltransport av sideentreprenører fra byggherren til entreprenøren. Ved tiltransport oppstår det et direkte kontraktsforhold mellom entreprenøren og de sideordnede ntreprenørene, nå underentreprenørene. Dette er ikke tilfelle dersom entreprenøren kun blir pålagt å utføre byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll.

Omfanget av entreprenørens ansvar

Dersom en av standardavtalene er gjort til del av partenes kontrakt, og man ikke har avtalt egne bestemmelser om byggeplassadministrasjon/fremdriftskontroll, vil standardavtalenes regulering være avgjørende ved fastleggelsen av partenes rettigheter og plikter. Hvis man i kontrakten mellom entreprenør og byggherre ønsker å avvike reguleringen i standardavtalene, bør disse avvikene fremgå klart av kontrakten.

Omfanget av entreprenørens ansvar er regulert i NS 8405 punkt 16.3, NS 8406 punkt 16 og NS 8407 punkt 12.4.

Kjernen i entreprenørens ansvar er at han skal utarbeide en samlet fremdriftsplan, og kontrollere om fremdriften holdes. Entreprenøren skal varsle byggherren uten ugrunnet opphold hvis en sideentreprenørs forhold truer med å forsinke fremdriften. Entreprenøren skal i så fall angi antatt årsak til forsinkelsen, og om mulig angi tiltak for å avhjelpe forsinkelsen.

Entreprenørens kontroll med fremdriften er begrenset til nettopp en kontroll. Entreprenøren har ikke instruksjonsrett overfor de sideordnede entreprenørene. Entreprenøren kan blant annet derfor også kreve fristforlengelse og vederlagsjustering for forhold som skyldes sideentreprenørene.

Entreprenørens plikt til å varsle byggherren inntrer når en sideentreprenørs forhold truer med å forsinke fremdriften. Hvis en sideordnet entreprenør for elektriske arbeider opplyser at vedkommende ikke vil trappe opp arbeidene på byggeplassen som forutsatt i fremdriftsplanen, må entreprenøren varsle byggherren om dette uten ugrunnet opphold. Sett fra entreprenørens ståsted er det en fordel om man varsler byggherren med én gang, selv om man ikke er sikker på om man faktisk kommer til å bli forsinket på byggeplassen.

Krav på erstatning ved kontraktsbrudd

Hvis entreprenøren ikke utfører pliktene sine forsvarlig, kan byggherren kreve erstatning for det tap han ellers ville ha unngått.

I at pliktene ikke er utført ”forsvarlig” ligger et krav om at entreprenøren må kunne klandres for ikke å ha utført pliktene.

Byggherrens erstatningskrav er begrenset til det tap han ville unngått dersom entreprenøren hadde overholdt sine plikter. Byggherren kan ikke automatisk kreve dekket det fulle økonomiske tapet han er påført som følge av manglende fremdrift hos sideentreprenørene. Hvis byggherren både er påført tap som følge av manglende varsling fra entreprenøren og på grunn av andre forhold som alene skyldes sideentreprenøren, kan kun tapet som skyldes manglende varsling kreves erstattet. I praksis byr dette på vanskelige vurderinger. Fra entreprenørens ståsted er det viktig å kunne dokumentere de varsler og reviderte fremdriftsplaner som er sendt byggherren.