Avfallsservice og Hjort vant "GPS-saken" i Høyesterett

Avfallsservice fikk medhold fra Høyesterett i at den sparkede søppelbilsjåføren ikke hadde krav på erstatning for brudd på personopplysningsloven. Hjort ved Anne-Marie Due representerte Avfallsservice i saken.

Anne_Marie_Due

Høyesterett har behandlet den såkalte ”GPS-saken”, hvor en arbeidstaker krevde erstatning for brudd på personopplysningsloven. Arbeidsgiver hadde benyttet opplysninger fra GPS-systemet i søppelbilene om når sjåføren tømte søppeldunkene for å kontrollere sin mistanke om at sjåføren hadde fått utbetalt urettmessig overtidsgodtgjøring. Kontrollen avdekket at mistanken var korrekt og sjåføren ble sagt opp. Sjåføren gikk til søksmål med krav om at oppsigelsen skulle kjennes ugyldig og at han skulle tilkjennes erstatning. Tingretten kom til at oppsigelsen var gyldig og sjåføren fikk ikke erstatning. Sjåføren anket ikke oppsigelsesspørsmålet, kun om arbeidsgivers bruk av GPS-opplysningene var ulovlig, og om han hadde krav på erstatning for det. Lagmannsretten kom til samme resultat som tingretten.

Høyesterett ga Avfallsservice medhold i at sjåføren ikke hadde rett på erstatning. Den la vekt på at de opplysningene som var benyttet til kontrollen ikke var en grov krenkelse av personvernet og at det ikke var benyttet opplysninger av privat karakter, kun opplysninger om hvor sjåføren befant seg da søppeldunkene ble tømt.

Høyesterett kom likevel til at bruken av opplysningene ikke var lovlig i henhold til personopplysningsloven. Dommen tar stilling til vanskelige og prinsipielle spørsmål vedrørende adgangen til bruk av allerede innsamlede elektroniske opplysninger til kontrollformål. Spørsmålene har ikke vært behandlet tidligere av Høyesterett. Dommen innebærer at Datatilsynet og Personvernnemnda må legge om sin praksis m h t forståelsen av sentrale bestemmelser i personopplysningsloven.

Dommen illustrerer at regelverket er komplisert og Høyesterett uttaler at det er forståelig at arbeidsgiver kan ta feil når de skal finne ut om de har adgang til å bruke allerede innsamlede opplysninger til å kontrollere arbeidstakerne. Det anbefales at arbeidsgivere bør søke juridisk bistand i håndteringen av slike saker.

Saken ble prosedert av advokat Anne Marie Due med bistand fra advokatfullmektig Silvelin Andersson.