Artikler fra Hjort-advokater i Arbeidsrett 02/2013

I siste utgave av Arbeidsrett er to artikler skrevet av Hjort-advokater, partner Camilla Selman og advokatfullmektig Silvelin Bratholm, hhv. "Beviskrav i saker om avskjed og oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold" og "Helseopplysninger ved ansettelse".

Camilla-Silvelin_nytt

forside Arbeidsrett bok

Beviskrav i saker om avskjed og oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold

Camilla Selman arbeider mye med arbeidsrett, og har bred sivilrettslig prosedyreerfaring. Artikkelen som er skrevet sammen med advokat Ingebjørg Tønnessen omhandler beviskrav ved domstolsbehandling av saker om oppsigelse og avskjed.

I saker om avskjed og oppsigelse vil arbeidsgiver og arbeidstaker ofte ha ulike oppfatninger om hva som egentlig har skjedd. Arbeidsgiver mener f. eks. at arbeidstaker mangler samarbeidsevner, har underslått midler eller har opptrådt voldelig, mens arbeidstaker benekter dette. Dersom saken ender i retten må domstolen ta stilling til hvilket faktum den skal legge til grunn for sin vurdering.  I sivile saker er hovedregelen at domstolen skal legge det faktum den anser som mest sannsynlig til grunn, mens i straffesaker skal all rimelig tvil komme tiltalte til gode.  I denne artikkelen drøftes hvilket beviskrav som gjelder i saker om avskjed og oppsigelse: Er det tilstrekkelig at det er mer sannsynlig at arbeidsgiver har rett enn at arbeidstaker har rett, eller stilles det strengere krav til bevis i disse sakene?

Helseopplysninger ved ansettelse

Silvelin Bratholm arbeider i hovedsak med arbeidsrett og personvern. Hennes artikkel er en bearbeidet utgave av hennes masteravhandling, skrevet som vitenskapelig assistent ved Arbeidsrettsgruppen ved Institutt for privatrett, UiO, i 2011.

I forbindelse med ansettelse av en ny arbeidstaker har arbeidsgiver behov for en del informasjon om den enkelte arbeidssøker. Hvor mye og hvilken type informasjon arbeidsgiver har behov for, vil variere med den enkelte stilling. For noen stillinger vil det være aktuelt å innhente opplysninger om arbeidssøkers helse. Artikkelen analyserer særlig tre overordnede problemstillinger. Den første er i hvilken utstrekning arbeidsgiver kan innhente helseopplysninger og kreve helseundersøkelser fra arbeidssøkere i forbindelse med ansettelse. Den andre er om arbeidsgiver, ved valg av ny arbeidstaker, kan legge vekt på de opplysninger som fremkommer om arbeidssøkers helse. Den tredje er hvorvidt arbeidsgiver har adgang til å behandle opplysningene etter reglene om behandling av personopplysninger.