Arbeidsrettslige regler gjeldende for arbeidstakere utsendt til Norge

Når arbeidstakere arbeider i et annet land enn arbeidsforholdet vanligvis er knyttet til, arbeidstaker er utsendt fra hjemlandet til Norge, reiser det seg spørsmål om hvilket lands lover som skal følges (lovvalg) og på hvilken måte de ulike landene som arbeidsforholdet har tilknytning til, regulerer arbeidsrettslige spørsmål, blant annet lønns- og øvrige arbeidsvilkår. Regelverket om utsendte arbeidstakere bygger på Utsendingsdirektivet (96/71/EF) inntatt i arbeidsmiljøloven § 1-7 og i forskrift om utsendte arbeidstakere (forskrift av 16. desember 2005 nr. 1566).

sveising av rigg

Hvem er utsendt arbeidstaker

Med utsendt arbeidstaker menes arbeidstaker som i et begrenset tidsrom arbeider i et annet land enn det arbeidsforholdet vanligvis er knyttet til.

Bestemmelsen omfatter enhver utenlandsk tjenesteyter som sender ansatte til Norge, for å utføre arbeid i et begrenset tidsrom, forutsatt at det foreligger et arbeidsforhold mellom den utenlandske virksomheten og den utsendte arbeidstakeren i hele utsendingsperioden. Det er å merke seg at bestemmelsen ikke er begrenset til virksomhet i EU/EØS-området, men gjelder for alle utenlandske foretak som sender arbeidstakere til Norge.

Verken direktivet, arbeidsmiljøloven eller forskriften definerer ”begrenset tidsrom”, og angir ikke hvor lenge regelverket gjelder. Dersom arbeidsoppholdet får et mer permanent preg, sterkere tilknytning til Norge, vil arbeidsmiljøloven gjelde fullt ut. I henhold til foreliggende rettspraksis vil den maksimale grensen for ”begrenset tidsrom” antakelig være på ca. to år.

I henhold til arbeidsmiljøloven § 1-7 (2) anses utsending av arbeidstaker å foreligge i følgende 3 situasjoner når en utenlandsk virksomhet i forbindelse med tjenesteyting: 
a) etter avtale med en mottaker av tjenesteytelser i Norge sender en arbeidstaker til Norge for egen regning og risiko, og under foretakets egen ledelse. Et eksempel som omfattes her er en utenlandsk entreprenør som har med seg utenlandsk arbeidskraft til Norge. Arbeidsgiveransvaret skal ligge hos den utenlandske virksomheten. Tjenestemottakeren i Norge behøver ikke å være en norsk virksomhet. For eksempel vil en utenlandsk underleverandør til et utenlandsk selskap som har et større entreprenøroppdrag i Norge, omfattes av begrepet ”mottaker av tjenesteytelser”.
b) sender en arbeidstaker til et forretningssted eller virksomhet i Norge som inngår i konsernet.
c)  i egenskap av å være et vikarbyrå eller annen virksomhet som stiller arbeidstakere til rådighet, sender  arbeidstakere til en virksomhet i Norge. Dette innebærer at utleie fra et utenlandsk foretak til norsk foretak, hvor det benyttes arbeidskraft som sendes til Norge, omfattes av bestemmelsen.

Arbeids- og ansettelsesvilkår

Uansett hvilket lands rett som for øvrig regulerer arbeidsforholdet, får følgende bestemmelser om arbeids- og ansettelsesvilkår, ferie/feriepenger, allmenngjøring av tariffavtaler  og likestillingsloven anvendelse:

Arbeidsmiljøloven:

Kapittel 4 om krav til arbeidsmiljøet, kapittel 10 om arbeidstid, kapittel 11 om arbeid av barn og ungdom, kapittel 12 om rett til permisjon og fri fra arbeidet inntatt i § 12-10 flg., kapittel 13 om vern mot diskriminering, kapittel 14 vedrørende krav om skriftlig arbeidsavtale, arbeidsavtalens innhold og om
endringer i arbeidsforholdet samt bestemmelsene om innleie av arbeidstaker samt kapittel 15 om opphør av arbeidsforholdet for så vidt gjelder oppsigelsesvern ved svangerskap og etter fødsel eller adopsjon

Ferieloven:

Ferieloven får anvendelse i sin helhet. 

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler:

Hvis arbeidsforholdet  for en utsendt arbeidstaker faller inn under anvendelsesområdet for allmenngjøring av tariffavtaler, skal bestemmelser som er allmenngjort og som gjelder lønn eller arbeids- og ansettelsesvilkår gjelde.

Likestillingsloven:

I likestillingsloven får bestemmelsene om forbud mot direkte og indirekte forskjellsbehandling på grunn av kjønn, om særbehandling av det ene kjønn, likestilling og ansettelse mv., lik lønn for arbeid av lik verdi og lik rett til utdanning anvendelse.

Bestemmelsene ovenfor kommer bare til anvendelse dersom arbeidstaker ikke er omfattet av gunstigere arbeids- og ansettelsesvilkår, ved avtale eller etter det lands rett som ellers gjelder for arbeidsforholdet. Det er det enkelte vilkår som er avgjørende. Dersom den utsendte arbeidstaker skulle være underlagt regler om kortere arbeidstid eller lengre ferie i utsendingslandet, vil disse måtte legges til grunn i Norge.

Når det gjelder lønn, kan den utsendte arbeidstakeren arbeide i Norge for den lønnen han/hun har i hjemlandet. Dersom arbeidsforholdet derimot omfattes av en allmenngjort tariffavtale, for eksempel innen skips- og verftsindustrien, skal arbeidstaker ha lønn- og arbeidsvilkår som minst er like gode som det som følger av den aktuelle allmenngjøringsforskriften.

Unntak

Hvis utsendingsperioden ikke overstiger 8 dager  for arbeidstaker som er fag- eller spesialarbeider, gjelder ikke bestemmelsene i ferieloven om ferie, fritid og
feriepenger samt arbeidsmiljølovens bestemmelse om lønn og overtidstillegg
under visse forutsetninger.