Arbeidsrett

Arbeidsforhold og arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven stiller store krav til arbeidsgivers organisering og oppfølging av arbeidsforholdene i virksomheten.

3879

Vi har lang erfaring med løpende rådgivning og støtte i spørsmål knyttet til skjæringspunktet mellom arbeidsgivers styringsrett og arbeidstakers rettigheter. Vi ser at mange konflikter på norske arbeidsplasser kunne vært unngått med en bedre innsikt og forventningsstyring med hensyn til hvilke rettigheter og plikter partene i arbeidsforholdet har, for eksempel ved å ha et tydeligere arbeidsreglement og/eller personalhåndbok.

Det er arbeidsgiver som har ansvar for at arbeidstakerne har et psykisk og fysisk forsvarlig arbeidsmiljø. Virksomheten skal derfor tilrettelegge for, praktisere og kontrollere at lovens krav til helse-, miljø- og sikkerhet (HMS) er oppfylt. Noen virksomheter vil ha behov for å avvike fra normen på ett eller flere områder, for eksempel for arbeidstid og ferieavvikling, på grunn av etterspørsel- eller sesongsvingninger. Andre kan ha en særlig risikofylt virksomhet som er ekstra belastende for de ansatte, og som derfor krever ekstra eller særskilte tiltak, betingelser eller ordninger. For slike virksomheter vil det være behov for spesielt tilpassede avtaler. Se egen informasjon om ansettelser og avtaleforhold.

Våre advokater yter jevnlig rådgivning og tvisteløsning til private og offentlige arbeidsgivere og ansatte innenfor alle arbeidsrettslige områder, herunder:

  • HMS
  • Arbeidsmiljø
  • Arbeidstid
  • Sykefravær og permisjonsordninger
  • Ferieavvikling
  • Ansattes personvern, for eksempel regulering av arbeidsgivers innsyn i epost
  • Kontrolltiltak
  • Diskriminering

Siste saker om Arbeidsforhold og arbeidsmiljø

Erstatning ved brudd på fortrinnsretten for deltidsansatte – behandling i Tvisteløsningsnemnda som prosessforutsetning?