Anskaffelsesregelverket i endring - forenkling i sikte?

Fortvilet over et tungrodd og byråkratisk regelverk for offentlige anbudsprosesser? Det kan være bedring i sikte. EUs utkast til nytt direktiv om offentlige anskaffelser, som også vil gjelde i Norge, skal gjøre hverdagen enklere både for offentlige oppdragsgivere og for entreprenører som konkurrerer om oppdrag for det offentlige. Større adgang til bruk av konkurranse med forhandlinger, reduserte krav til dokumentasjon av økonomiske og tekniske kvalifikasjoner, insentiver til å dele opp store anskaffelser i mindre deler, samt klargjøring av reglene om endringer i inngåtte kontrakter, er blant de endringene som kommer.

iStock_000008942586Large

Grunnprinsippet om at offentlige kontrakter skal konkurranseutsettes, ligger fast.  Regelendringene skal likevel gjøre det lettere for offentlige oppdragsgivere å gjennomføre anskaffelsesprosesser og mindre kostnadskrevende for aktørene å delta. Dessuten har mange tvilsomme spørsmål til nå vært overlatt til domstolene. Det nye direktivet gjør reglene klarere, fordi de domstolsutviklede prinsippene nå tas inn i selve direktivet.

Økt adgang til konkurranse med forhandlinger

Til nå har åpen eller begrenset anbudskonkurranse vært påbudt når offentlige oppdragsgivere anskaffer bygge- og anleggsarbeider med verdi over 40 millioner kroner (EØS-terskelverdien). For bygge- og anleggsarbeider har derfor unntaksmulighetene vært svært snevre. Selv om anbudskonkurranse er utgangspunket også etter de nye reglene, blir det større rom for konkurranse med forhandlinger. Det gjenstår imidlertid å se om dette vil føre til mer fleksible anskaffelses­prosesser for bygge- og anleggsarbeider.

Enklere regler om dokumentasjon for tekniske og økonomiske kvalifikasjoner

I dag må tilbydere allerede for å være med i konkurransen fremlegge betydelige mengder dokumentasjon (dokumentasjon for tekniske og økonomiske kvalifikasjoner etc.) I forslaget til nye regler lempes det på kravene. Tilbyderne vil kun trenge å avgi en egenerklæring om at vilkårene for å få delta i konkurransen er oppfylt. Bare den tilbyderen som tildeles kontrakt, vil måtte fremlegge dokumentasjon for at vilkårene er oppfylt. Endringen tar sikte på å gjøre det lettere å delta i konkurranser om offentlige kontrakter, særlig for små aktører med begrensede ressurser til å fremskaffe dokumentasjon.

Oppfordring til å dele opp større anskaffelser i mindre deler

Et ytterligere tiltak for å lette små og mellomstore bedrifters muligheter til å få oppdrag for det offentlige, er reglene om oppdeling av kontrakter i delkontrakter. Dersom en kontrakt ikke deles opp, må dette etter de nye reglene begrunnes i anskaffelsesprotokollen. Oppdragsgivere vil også kunne legge begrensninger på hvor mange delkontrakter en enkelt tilbyder kan få. Dessuten kan det innføres enda strengere regler på nasjonalt nivå: Direktivet åpner for at statene kan gjøre det obligatorisk å dele opp kontrakter i visse situasjoner. Dersom Norge innfører en slik regel, vil det få store konsekvenser både for oppdragsgivere og entreprenører. Norske myndigheter må ta stilling til dette spørsmålet når direktivet skal innføres i Norge.  

Spørsmålet om hvilke endringer som tillates i en inngått kontrakt

Endringer i inngåtte kontrakter fører stadig til tvister. Hva skjer når kontraktsforholdet ikke utvikler seg som ventet, og det er behov for tilleggsarbeider? Grunnregelen har vært at endringer som ikke er vesentlige, godtas – men hva er en vesentlig endring? Det nye direktivet klargjør kjørereglene for etterfølgende endringer. For det første blir reglene om bestilling av tilleggsarbeider fra samme leverandør enklere. For det andre inneholder direktivet regler om hvilke endringer som skal anses vesentlige. Og for de tredje gis det regler om når en inngått kontrakt kan overføres til en ny leverandør. En viktig nyvinning her er reglene om når kontrakter kan overføres til et nytt selskap ved endring av konsernstruktur, fusjoner, oppkjøp eller konkurs. I Norge har entreprenørkonkurser de siste månedene ført til at flere større bygge- og anleggsprosjekter har blitt konkurranseutsatt på nytt. Etter de nye reglene vil det kunne være mulig å unngå dette.

Gjennomføringen av direktivet i Norge

Den som ser frem til et mer brukervennlig regelverk, må nok likevel smøre seg med tålmodighet. Direktivet ventes vedtatt i EU i januar, men vil ikke bli gjennomført i EU-landene før mot slutten av 2015. Det kan ikke utelukkes at det tar ytterligere noe tid før nye regler er på plass i Norge. Før dette vil det bli gjennomført høringsrunder, der det bl.a. vil bli spørsmål om ytterligere forenkling under EØS-terskelverdiene og hvordan det nasjonale handlingsrommet i direktivet skal benyttes. Myndighetene er allerede godt i gang med forberedelsene, og har satt ned et forenklingsutvalg som bl.a. forbereder
innføringen av de nye reglene i norsk rett.