Oppsigelse i prøvetid

Arbeidsrettspraksis - Logo til Linkedin (med alternativ beskrivelse)

Den 6. november 2019 ble det klart at Høyesteretts ankeutvalg (HR-2019-2046-U) forkastet anken over Borgarting lagmannsretts dom i saken om oppsigelsen av to arbeidstakere i prøvetiden (LB-2018-13157). Det er dermed rettskraftig avgjort at så lenge arbeidstakere er gitt en reell prøvetid, er det ingen nedre grense for hvor langt ut i prøvetiden arbeidsgiver må vente før de prøvetidsansatte kan sies opp.

Ny dom om grunneiers plikt til å overta bebyggelsen ved avvikling av tomtefeste

Hjort journal