Regjeringens innsats mot arbeidslivskriminalitet - begrensing i antall leverandørledd

Regjeringen vil komme arbeidslivskriminalitet til livs og la 13. januar 2015 frem forslag til flere tiltak for å styrke dette arbeidet. Tiltakene gjelder kontroll og oppfølging, kunnskap, informasjon, internasjonalt samarbeid og innkjøp. Innenfor det siste foreslår regjeringen blant annet å sette et tak på antall leverandørledd.

iStock_000014230455Large

Begrensing av antall leverandørledd ble også foreslått av ett medlem i det såkalte Forenklingsutvalget (om enklere anskaffelsesregler). Medlemmet begrunnet forslaget med at en leverandørkjede med færre ledd vil gjøre det lettere å føre kontroll med den enkelte underleverandøren. Flertallet støttet ikke forslaget fordi det lå utenfor utvalgets mandat, men fremhevet at problemstillingen fortjente en bredere debatt. Med den nye strategien mot arbeidslivskriminalitet har regjeringen tatt opp denne tråden.

Regjeringens forslag er lite konkret når det gjelder hvordan antallet leverandørledd skal begrenses. Det foreslås at det skal innføres en bestemmelse i anskaffelsesforskriften for ”bransjer der det er særskilte utfordringer”. Hvilke bransjer dette er, sies det ikke noe om, men i lys av den senere tids saker er det nærliggende å tenke seg at det særlig er bygge- og anleggsbransjen regjeringen ønsker å regulere.

Regjeringen foreslår at det skal kunne stilles krav om et maksimalt antall leverandører i kontraktskjeden, uten å utdype hvor grensen skal gå. Mindretallet i Forenklingsutvalget foreslo å sette et tak på maksimalt tre leverandører, med en hovedleverandør og to nivåer av underleverandører. Det er mulig regjeringen vil se på dette forslaget når bestemmelsen eventuelt skal formuleres.

Det er opplyst at en ny bestemmelse om antall leverandørledd kan tre i kraft fra sommeren 2015, men først må forholdet til EØS-retten avklares. En begrensing av antallet tillatte leverandørledd må for eksempel være i samsvar med kravene til fri konkurranse og likebehandling av ulike typer leverandører.