Kommuner og kraftledninger

Dagens 148 nettselskaper er i all hovedsak eid av kommuner. Av disse er 48 selskaper organisert i konsern, men bare 8 har krav om å ha atskilt kraftproduksjon og omsetning fra nettvirksomheten. Nå foreslås nettvirksomheten atskilt fra alt annet.

powerlines

Hele 100 selskaper har i dag  nett, produksjon og omsetning integrert i samme selskap, og andre virksomhetsområder som bredbånd mv. For disse selskapene gjelder det i dag bare et krav om å ha regnskapsmessig skille mellom nettvirksomheten og annen virksomhet.

Olje- og energidepartementet har nå sendt på høring rapporten ”Et bedre organisert strømnett”, der det bl a foreslås at det skal stilles krav om et selskapsmessig skille mellom nettvirksomheten og annen virksomhet for alle nett, uansett størrelse. Ekspertgruppen  som har utarbeidet rapporten, ledet av Eivind Reiten, og med professor Lars Sørgård og advokat Kristin Bjella som de andre deltakerne, mener at ulempene forbundet med sammenblanding av monopolvirksomhet og konkurranseutsatt virksomhet ikke bare er aktuell for de som i dag er underlagt et krav om selskapsmessig og funksjonelt skille, men også for selskapene som i dag ikke har slikt krav. Et økt krav til skille vil legge begrensning på ikke-nøytral tilpasning,  det vil synliggjøre nettvirksomheten, og bør kunne øke selskapets og eiernes oppmerksomhet på denne aktiviteten. Videre vil en utskilling kunne legge til rette for nødvendige omstruktureringer i nettet, ikke bare internt i eget konsern, men også ved mulige hensiktsmessige fusjoner med andre nettselskaper.

Departementet har satt høringsfrist til 1. oktober 2014. Dersom  forslaget blir vedtatt, vil det kreve en omstrukturering av de fleste nettvirksomhetene i Norge. For selskaper som er integrert med produksjon, vil det gjerne av konsesjonsrettslige hensyn være mest praktisk å skille nettvirksomheten ut ved en fisjon,  og gjerne slik at det etableres et konsern med et nytt morselskap. Fordi nettvirksomheten skal være uavhengig av produksjon og omsetning, må et konsern organiseres slik at både produksjon, omsetning og nett er sidestilte datterselskaper. En slik organisering kan i stor grad gjøres uten skattesmessige konsekvenser dersom det er tale om aksjeselskaper. En stor andel av de minste nettselskapene er andelslag. For slike vil det av hensyn til skatt mv være mest praktisk å foreta en omorganisering til aksjeselskap før nettvirksomheten utskilles.

Eierskapet berøres ikke direkte av et krav til selskapsmessig og funksjonelt skille alene. Men i beslutningsprosessen for det enkelte selskap er det selvsagt viktig at kommunene som aktive eiere tar stilling til hvilken utvikling de ønsker og ser nødvendig for sitt kraftnett, og at den organisatoriske prosessen blir lagt opp i forhold til dette.