Et bedre organisert strømnett

En ekspertgruppe på tre, ledet av Eivind Reiten, overleverte mandag 5. mai sin rapport om et bedre organisert strømnett til olje- og energiminister Tord Lien. Partner i Hjort, advokat Kristin Bjella, og professor Lars Sørgård, NHH, har vært de to andre deltakerne i ekspertgruppen, det såkalte Reiten-utvalget.

Reiten_utvalg_med_OED_minister_050514

Ekspertgruppen har hatt i oppdrag å legge fram forslag til tiltak for et bedre organisert strømnett, og har siden mai fjor vurdert ulike problemstillinger med bistand fra et sekretariat fra Olje- og energidepartmentet, NVE og Thema Consulting.

Ekspertgruppen mener at en fragmentert nettstruktur begrenser mulighetene for stordriftsfordeler og å for å drive kostnadseffektivt. Det kan bety at tariffene blir høyere enn de burde være. En stor andel kraftselskaper uten selskapsmessig og funksjonelt skille innebærer en fare for uheldig sammenblanding av nettvirksomhet og annen virksomhet. Det kan skape problemer både for investeringer og systemdrift, og føre til for høye kostnader.

Nettet må være organisert slik at investering gir størst mulig samfunnsmessig nytte. Samtidig må det ikke endringer bli så omfattende at det svekker nettets funksjonalitet på  kort sikt.

Ekspertgruppen foreslår en rekke konkrete tiltak til ministeren:

  • Det bør stilles krav om selskapsmessig og funksjonelt skille fra annen virksomhet for alle nettselskaper, ikke bare de åtte som i dag har over 100 000 kunder
  • Det bør utpekes såkalte DSO-er som får ansvar for å koordinere utbygging og investering i nett
  • Kompetanseforskriften bør oppheves
  • Kraftledningsregisteret bør moderniseres for å  lette ekstern finansiering av nettutbygging med pantesikkerhet for lån
  • Regionalnettet bør fjernes som eget nivå
  • Tilknytningsplikten bør endres
  • Distribusjonsnettene bør i større grad få beholde nettinntektene fra produksjon
  • Reglene for tjenestekjøp i konsern bør innskjerpes
  • Kostnadsnormen i NVEs inntektsramme endres

 

Les Reiten-utvalgets rapport her.

Se Olje og energidepartementets sider.

Foto: Ella Bye Mørland/OED